+420 776 049 897 pravdivy@opreal.cz

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost OP REAL s.r.o., se sídlem Rovinská 582, Řevnice, 252 30, IČO: 080 26 106, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311775 (dále také „My“), je správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v aktuálním znění.

Tímto Vás, jako klienta a uživatele webových stránek www.opreal.cz, informujeme o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na kontaktní e‑mailové adrese: pravdivy@opreal.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě. Správce zpracovává následující identifikační a kontaktní údaje:

a) jméno a příjmení, akademický titul, rodinný stav
b) datum narození/rodné číslo, identifikační číslo, příp. daňové identifikační číslo
c) č. občanského průkazu/pasu
d) č. bankovního účtu
e) telefonní číslo
f) e‑mailová adresa
g) IP adresa

Dále o Vás můžeme získat informace také z jiných veřejně dostupných zdrojů resp. veřejných rejstříků (zejména katastru nemovitostí) a přidat je do informací, které jste již poskytli. Toto provádíme zejména za účelem uvedení nebo kontroly vašich osobních údajů pro potřeby smluv a s tím souvisejících dokumentů.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme (nevyužíváme cookies), takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte, příp. ty které jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů.

Účel zpracování a právní titul

Údaje, které nám poskytujete, používáme za účelem:

 • zajištění a poskytování objednaných služeb (zprostředkování prodeje nemovitosti, poradenství v oblasti nemovitostí)
 • komunikace za účelem poskytování služeb (včetně kontaktního formuláře na webových stránkách správce)

na základě (budoucího) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem (zejména zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, protokoly o prohlídce nemovitosti, kupní smlouvy, návrhy na vklad vlastnického práva apod.)

 • uplatňování nároků vyplývajících z poskytnutých služeb

na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího v hájení práv správce

 • přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům (informace o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat)

na základě oprávněného zájmu správce spočívajícím v marketingové činnosti správce

 • přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení potenciálním zákazníkům (informace o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat)

na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e‑mail s žádostí o odvolání souhlasu na pravdivy@opreal.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení nebo se odhlásit z odběru prostřednictvím tlačítka v e‑mailové zprávě.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

externí účetní/daňovému poradci
spolupracujícím realitním makléřům,
externím advokátům,
spolupracujícím osobám – Mgr. Anna Kodríková,
externím advokátům,
zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však po dobu 10 let.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Mezi tato opatření zejména patří:

 • nainstalován operační systém Windows 10 Professional s šifrováním harddisku a nastavením automatických aktualizací
 • antivirový software AVAST Premium Security s nastavením automatické aktualizace virové databáze
 • legálně pořízený software od důvěryhodných partnerů vč. aktivního firewallu
 • přihlášení do počítače a jeho následné odemknutí pomocí hesla
 • mobilní operační systém s nastavením automatických aktualizací
 • uzamčení přístupu do mobilního telefonu
 • fyzické dokumenty jsou uchovávány v mechanicky zabezpečených prostorech a nemá k nim přístup třetí osoba
 • nepotřebné dokumenty a výtisky, které obsahují osobní údaje, jsou fyzicky znehodnoceny

Upozorňujeme na skutečnost, že v případě emailové komunikace, nemusí být tato komunikace šifrována. Proto byste ji neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Pokud v takovém případě vznesete námitku, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu můžete využít v případě, že se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů. V tomto případě máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlem  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na emailu pravdivy@opreal.cz.

Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách správce a je účinné od 1.4.2019, aktualizováno k 15.6.2022.