+420 776 049 897 pravdivy@opreal.cz

Poučení spotřebitele

 

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále „OZ“) realizované ze strany společnosti:

OP REAL s.r.o., se sídlem Rovinská 582, Řevnice, 252 30, IČO: 080 26 106, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311775 (dále jen jako „Zprostředkovatel“)

adresované všem potencionálním klientům Zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o realitním zprostředkování (dále jen „Smlouva“) s realitním Zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Smlouva spadá pod režim zákona OZ a § 9 až 11 zákona č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů;
 • Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu společnosti vlastnicí nemovitost/ převodu družstevního podílu atd. třetí osobě;
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě o zprostředkování;
 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s možností prodloužení (shodnou-li se na tom obě strany);
 • Návrh Smlouvy bude zaslán e‑mailem, předán osobně nebo k vyzvednutí v kanceláři;
 • Cena služby Zprostředkovatele (dále jen „Provize“) bude v případě kupních smluv činit procentuální sazbu kupní ceny, příp. pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě, v případě nájemních a jiných smluv pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě.
 • Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 • Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ)

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit informovat Zprostředkovatele (uvést jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně telefonní číslo a e‑mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e‑mailem). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Odstoupí-li Zájemce od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Zprostředkovatel s plněním na základě výslovné žádosti Zájemce začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Zprostředkovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování, a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o předmětnou nemovitou věc za podmínek stanovených ve Smlouvě o realitním zprostředkování.

V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy:

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování

Adresát (zprostředkovatel): spol. OP REAL, s.r.o.

se sídlem: Rovinská 582, Řevnice, 252 30

e‑mail: pravdivy@opreal.cz, tel. 776 049 897

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o realitním zprostředkování ze dne … vztahující se k nemovitým věcem v k. ú. …

Vaše jméno a příjmení: …

Vaše adresa: …

Datum: …

Váš podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Zásady ochrany osobních údajů Zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách www.opreal.cz.

V Řevnicích dne 1. 4. 2019, aktualizace dne 2.11.2020.